Một Số Bài Võ Karate - Kojo Ryu - Shingo Hayashi

00:11 - Naihanchin Shodan
00:58 - Naihanchin Nidan
01:49 - Naihanchin Sandan
02:41 - Tenkan
03:49 - Kukan
05:02 - Chikan
06:21 - White Dragon
07:58 - White Tiger
09:48 - White Crane
11:13 - Kumite
15:35 - Jo Waza
20:07 - Jo - Kata #1
21:12 - Jo - Kata #2
22:30 - Jo - KumiteSubscribe to get more videos :